1.

Hoogleraren, docenten, lectoren en andere lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript  in te zenden. Niet bij een andere uitgever gepubliceerde studieboekmanuscripten, collegedictaten, cursusteksten, syllabi e.d. komen in aanmerking, uit alle disciplines en vakgebieden van universiteiten en hogescholen.
Ook manuscripten ten behoeve van na- en bijscholing van ‘afgestudeerden’, ontwikkeld binnen de context van daartoe geschikte instellingen, organisaties en verenigingen, kunnen worden ingezonden.
De auteur bepaalt geheel autonoom de inhoud van het manuscript.
 

2.

Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij verschenen na 31 juli 2019.
 

3.

Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript:

  • de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 juli 2019 per e-mail of per briefpost met toevoeging van digitale drager met de tekst; zie de onderstaande adresgegevens
  • een indicatie van de doelgroep(en) bevatten
  • niet noodzakelijk reeds alle eventuele illustraties inhouden
  • niet reeds ‘opgemaakt’ zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn.
     

4.

Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste recht om het manuscript, al dan niet bekroond, te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Garant licht de auteur binnen de drie maanden na indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht.
 

5.

De Garant-Studieboekprijs 2019 bestaat uit een geldbedrag van € 2019 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant.
 

6.

Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit uitgevers, redacteuren en directieleden, die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit een longlist van inzendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist worden openbaar gemaakt, onder meer via media.
Uit de shortlist van genomineerden kiest  een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de interne commissie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of aanverwante gebieden waartoe de genomineerden behoren.
De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in september 2019 bekend gemaakt, onder meer via media.
 

7.

Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement . Tevens houdt inzending de bereidheid in om het manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant.